Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens


‘t Logopedietje VOF

Reitstraat 21/1, 3530 Houthalen-Helchteren

info@logopedietje.be
0473268661

Ondernemingsnummer: 0771.873.342

BE0771873342


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van ‘t Logopedietje, een VOF met maatschappelijke zetel te Reitstraat 21/1-1, 3530 Houthalen-Helchteren, BTW BE 0771873342, Ondernemingsnummer 0771.873.342, (hierna ‘‘t Logopedietje’) biedt zijn klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ‘t Logopedietje moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ‘t Logopedietje aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, incl 21% BTW


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ‘t Logopedietje niet. ‘t Logopedietje is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ‘t Logopedietje is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ‘t Logopedietje. ‘t Logopedietje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Betalingswijze


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankoverschrijving
 • Bancontact
 • iDeal
 • – Al deze betalingen verlopen via Mollie.com.

‘t Logopedietje is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

1) Downloadbare producten:
Uw aankoop is pas beschikbaar na ontvangst betaling. Deze is beschikbaar als download via de betalingsbevestigingsmail en in uw persoonlijk account.

2) Producten met verzending:
Na ontvangst betaling zal je bestelling verzonden worden, we proberen dit binnen de 48 uur te doen maar ‘t Logopedietje kan hier niet voor verantwoordelijk worden gehouden indien het langer duurt van 48 uur. Dit kan vooral plaatsvinden bij een grotere productlancering.

3) Producten afhalen: Bestellingen kunnen ook afgehaald worden, mits de bestellingen reeds is betaald via de webshop.
Er kan bij afhaling niet betaald worden.
U zal een aparte mail met informatie ontvangen omtrent de afhaling van je bestelling.
Locatie: Reitstraat 21, 3530 Houthalen-Helchteren

4) De klant is verantwoordelijk voor het correct ingeven van alle benodigde gegevens. Eventuele problemen hieromtrent zijn voor rekening van de klant.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Downloadbare producten: U koopt het gebruiksrecht aan om deze producten uit te werken voor eigen gebruik. Oefenblaadjes mogen uiteraard meegegeven worden aan de kinderen.
  Het auteursrecht blijft behouden door ‘t Logopedietje.
  Tenzij uitdrukkelijke toestemming van ’t Logopedietje is het verspreiden, delen, bewerken, opsplitsen, verkopen door iedereen uitdrukkelijk verboden.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Bij levering/afhaling van fysieke producten:

 1. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen via mail op info@logopietje.be. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Terugbetalingen gebeuren steeds op dezelfde weg waarmee het product is aangekocht.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

 1. Bij downloadbare producten: Omwille van de aard van deze producten is er sprake van een uitzondering op het herroepingsrecht.
  D.w.z. dat alle producten van downloadbare aard (pdf-bundels) niet terugbetaalbaar alsook niet omruilbaar zijn na aankoop.
 2. Producten op maat van de koper
 3. Producten met zowel een fysiek als downloadbaar product zullen verrekend worden aan de verkoopswaarde van het fysieke product.

Artikel 8: Garantie


Aansluitend op artikel 7 kan er geen garantie gegeven worden aan alle downloadbare producten die beschikbaar zijn bij ’t Logopedietje.

Alle andere producten:
– wettelijke garantie van 2 jaar voor particulieren.
– wettelijke garantie van 1 jaar voor ondernemingen. (bvb zelfstandige logopedisten, scholen,…)

Defecten bij levering: alle defecten bij levering moeten binnen 5 werkdagen na levering gemeld worden via mail: info@logopedietje.be.
Na deze periode is ‘t Logopedietje niet meer aansprakelijk voor defecten aan de producten.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van ‘t Logopedietje is bereikbaar op via e-mail op info@logopedietje.be

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Producten worden niet ter beschikking gesteld zonder betaling.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, ‘t Logopedietje respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Verwerken bestelling, nieuwsbrief, social media.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ‘t Logopedietje VOF, Reitstraat 21/1-1, 3530 Houthalen-Helchteren, info@logopedietje.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ‘t Logopedietje VOF, Reitstraat 21/1-1, 3530 Houthalen-Helchteren, info@logopedietje.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ’t Logopedietje heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
’t Logopedietje houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@logopedietje.be .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Cookiebeleid (EU)

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ’t Logopedietje om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ’t Logopedietje. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16: BTW-nummers

Deze informatie is enkel geldig voor bestellingen vanaf 14 februari 2023, waarbij een bestelling wordt geplaatst met een BTW-nummer.
Dit is dus niet van toepassing indien u een particuliere klant bent.

Indien u een onderneming hebt en BTW-plichtig bent, dan kan u uw BTW-nummer invullen bij het plaatsen van je eerste bestelling.
Achteraf toevoegen van het BTW-nummer aan een geplaatste bestelling is niet mogelijk.
U kan wel altijd uw BTW-nummer toevoegen aan uw account via de accountpagina, er is een aparte tab voorzien om uw BTW-nummer in te vullen, uw volgende bestellingen zullen dan wel het geverifieerde BTW-nummer bevatten.

Uw BTW-nummer wordt automatisch gecontroleerd op geldigheid via de databank van VIES.

Wanneer u een onderneming bent uit België blijven de prijzen inclusief BTW, u kan deze achteraf terugvorderen via de BTW-aangifte voor uw onderneming.

Wanneer u een onderneming bent uit Nederland wordt de BTW verlegd.
U zal dan het bedrag zonder BTW betalen. Dit zal ook zo worden vermeld op uw factuur, volgende nota zal op de factuur komen te staan bij de totaalprijs: Diensten die onder de verleggingsregeling vallen

Winkelwagen
Scroll naar boven